Tất cả những dự án đã hoàn thành trên nền tảng của chúng tôi.

0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.320.000
110.67%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.070.000
102.33%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.250.888
100.50%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.084.000
102.80%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 21.290.000
106.45%
Mục Tiêu: 20.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 5.000.000
35.71%
Mục Tiêu: 14.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 6.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 6.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 200.000.888
100.00%
Mục Tiêu: 200.000.000