6,520,721,568đ

Đã được ủng hộ

1 +
Lượt ủng hộ

0 +
Dự án

Những dự án đang kêu gọi

Đã kêu gọi được: 8.145.000
54.30%
Mục Tiêu: 15.000.000

Những dự án đã hoàn thành

0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.070.000
102.33%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.250.888
100.50%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.084.000
102.80%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 21.290.000
106.45%
Mục Tiêu: 20.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 5.000.000
35.71%
Mục Tiêu: 14.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 6.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 6.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 50.000.000