6,844,654,086đ

Đã được ủng hộ

1 +
Lượt ủng hộ

0 +
Dự án

Những dự án đang kêu gọi

10 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 1.070.000
35.67%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 946.333
3.94%
Mục Tiêu: 24.000.000
10 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 5.576.333
23.33%
Mục Tiêu: 23.900.000
10 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 49.280.000
22.92%
Mục Tiêu: 215.000.000
Đã kêu gọi được: 8.735.000
58.23%
Mục Tiêu: 15.000.000

Những dự án đã hoàn thành

0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.030.888
100.06%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.320.000
110.67%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.070.000
102.33%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.250.888
100.50%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.084.000
102.80%
Mục Tiêu: 3.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 21.290.000
106.45%
Mục Tiêu: 20.000.000