4,184,349,483đ

Đã được ủng hộ

1 +
Lượt ủng hộ

0 +
Dự án

Những dự án đang kêu gọi

5 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 18.380.000
30.63%
Mục Tiêu: 60.000.000
5 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 2.945.000
5.89%
Mục Tiêu: 50.000.000
33 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 16.625.000
5.54%
Mục Tiêu: 300.000.000
14 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 26.089.000
18.64%
Mục Tiêu: 140.000.000
6 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 61.327.560
30.66%
Mục Tiêu: 200.000.000

Những dự án đã hoàn thành

16 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 16.497.222
100.00%
Mục Tiêu: 16.497.222
6 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 53.000.000
106.00%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 36.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 36.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.150.000
100.30%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 40.690.000
101.73%
Mục Tiêu: 40.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 300.655.860
100.22%
Mục Tiêu: 300.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 35.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 35.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.002.000
100.00%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 12.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 12.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 44.000.050
100.00%
Mục Tiêu: 44.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.540.000
101.08%
Mục Tiêu: 50.000.000