5,482,338,586đ

Đã được ủng hộ

1 +
Lượt ủng hộ

0 +
Dự án

Những dự án đang kêu gọi

8 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 7.025.000
3.51%
Mục Tiêu: 200.000.000
8 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 18.650.000
37.30%
Mục Tiêu: 50.000.000
8 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 23.432.222
23.43%
Mục Tiêu: 100.000.000
8 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 3.957.222
0%
Mục Tiêu: 0
8 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 18.923.000
37.85%
Mục Tiêu: 50.000.000
8 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 63.000.000
96.92%
Mục Tiêu: 65.000.000

Những dự án đã hoàn thành

0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 54.302.000
108.60%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 53.035.000
106.07%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 40.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 40.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.610.000
101.22%
Mục Tiêu: 50.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 252.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 252.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 16.497.222
100.00%
Mục Tiêu: 16.497.222
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 60.000.000
100.00%
Mục Tiêu: 60.000.000
0 Ngày còn lại
Đã kêu gọi được: 50.645.000
101.29%
Mục Tiêu: 50.000.000